رگال گرد 90 سانتی چرخدار

قابل تنظیم در ارتفاع

در ارتفاع 150  سانتی متر و طول 70  سانتیمتر

کد محصول : 078